Podmínky

Memorandum

PEMANOBRA GROUP s.r.o. má přísnou politiku pro zajištění informací o zákazníkovi. Informace, kterou vy poskytujete společnosti PEMANOBRA GROUP s.r.o. je důvěrná a chráněná v nejvyšším možném rozsahu. PEMANOBRA GROUP s.r.o. neodkryje nebo nebude distribuovat zákaznickou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu zákazníka. Pro více detailů, prosím čtěte následující podmínky užívání webových stránek.

Podmínky užívání WWW stránek PEMANOBRA GROUP s.r.o.

Podmínky užívání webových stránek

Tyto stránky provozuje společnost PEMANOBRA GROUP s.r.o. Pokud používáte tyto stránky, pak souhlasíte, že budete dodržovat následující podmínky. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Organizační struktura společnosti

PEMANOBRA GROUP s.r.o. je společnost s ručením omezeným, jejíž přidružené společnosti se zabývají především poskytováním služeb a dalšími aktivitami. Na našich stránkách odkazují výrazy "PEMANOBRA GROUP s.r.o.", "my", "náš" apod. podle kontextu na společnost PEMANOBRA GROUP s.r.o. nebo na jednu či více jejích přidružených společností, pokud z konkrétního kontextu nevyplývá něco jiného.

Odkazy

Tyto stránky obsahují odkazy na další stránky, z nichž některé provozují přidružené společnosti PEMANOBRA GROUP s.r.o. a některé provozují jiné subjekty. Tyto odkazy slouží k usnadnění orientace návštěvníků a vytvářejí další přístupové cesty k informacím obsaženým na těchto stránkách. Informace uvedené na ostatních stránkách jsme neověřovali a nejsme odpovědni za obsah jakýchkoli jiných stránek nebo za jakékoli výroky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím jiných stránek. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž PEMANOBRA GROUP s.r.o. může nebo nemusí souhlasit. Zařazení odkazů na jiné stránky by nemělo být vnímáno jako propagace obsahu takových stránek. Pro užívání některých stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky než pro užívání našich stránek.

Účel stránek

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytnutí všeobecných informací o společnosti PEMANOBRA GROUP s.r.o. a o činnosti jejích přidružených společností.

Přesnost, úplnost a aktuálnost informací uváděných na těchto stránkách

Nejsme odpovědni za případy, kdy informace uváděné na našich stránkách nejsou přesné, úplné či aktuální. Materiál obsažený na těchto stránkách slouží pouze jako všeobecná informace a návštěvníci by se na něj při svých klíčových rozhodnutích neměli spoléhat jako na jediný informační zdroj, aniž by jej porovnali s primárními, přesnějšími, úplnějšími či aktuálnějšími zdroji informací. Budete-li spoléhat na informace uvedené na těchto stránkách, činíte tak na vlastní riziko. Tyto stránky mohou obsahovat též určité historické informace, jež samozřejmě nejsou aktuální a jsou uváděny pouze pro zajímavost. Vyhrazujeme si právo upravovat kdykoli obsah našich stránek. Návštěvníci přitom nesou sami odpovědnost za sledování provedených změn.

Využívání materiálů obsažených na těchto stránkách

Tyto stránky (a veškerý jejich obsah) je vlastnictvím společnosti PEMANOBRA GROUP s.r.o. nebo majitelů licencí udělených touto společností a jsou chráněny právními předpisy o autorských právech, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy ČR a dalších zemí. Není-li výslovně stanoveno jinak, opravňujeme návštěvníky prohlížet si naše stránky a tisknout a pořizovat kopie materiálů na ní obsažených, a to výlučně pro jejich osobní potřebu a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech nebo další poznámky uvedené na materiálech, jež si návštěvníci z našich stránek vytisknou nebo jejichž kopie si pořídí. Návštěvníci souhlasí, že nebudou jiným způsobem kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z této stránky prostřednictvím jakéhokoli média. Návštěvníci dále souhlasí, že nebudou upravovat, prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line.

Ochranné známky

Na těchto stránkách jsou uvedena loga a další ochranné známky a obchodní značky, jež jsou majetkem různých přidružených společností PEMANOBRA GROUP s.r.o., nebo která jsou přidruženými společnostmi užívány na základě licence. Tyto stránky mohou rovněž obsahovat ochranné známky nebo obchodní značky třetích osob. Všechny takové ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků a návštěvníci těchto stránek souhlasí, že je nebudou žádným způsobem užívat ani vystavovat bez předchozího písemného povolení příslušného vlastníka.

Ochrana údajů o návštěvnících

Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků těchto stránek. V souladu s touto politikou nevyžadujeme na těchto stránkách od návštěvníků žádné osobní identifikační údaje, pokud nám je neposkytnou dobrovolně a vědomě. Na některých místech můžeme od návštěvníka požadovat uvedení jména, adresy, včetně ulice, města, státu a poštovního směrovacího čísla, a dalších informací, abychom mu mohli zaslat požadované informace. Návštěvník sice není povinen sdělit nám své osobní údaje, avšak bez nich mu požadované informace poskytnout nemůžeme. Stránka může rovněž obsahovat určité prvky, jež umožňují návštěvníkům komunikovat s námi prostřednictvím elektronické pošty nebo jinak. Pokud stránka umožňuje komunikaci e-mailem a návštěvník se rozhodne tuto možnost využít, sdělí nám svou e-resu. Žádné další osobní údaje nepožadujeme, takže je na vlastním uvážení návštěvníka, zda se rozhodne nám je poskytnout v případě využití nabízených možností komunikace (např. uvedením jména ve zprávě zaslané e-mailem). V případě, že nám návštěvník poskytne jakékoli osobní údaje, prohlašuje zároveň, že nám je poskytuje vědomě a dobrovolně. Tyto údaje nebudeme využívat pro marketingové účely, avšak můžeme odpovídat na e-maily návštěvníků a používat jimi poskytnuté údaje pro jakékoli jiné obchodní účely některé ze společností koncernu PEMANOBRA GROUP s.r.o., např. pro zasílání dalších informací týkajících se naší stránky příslušnému návštěvníkovi. Snažíme se zajistit zachování důvěrnosti osobních údajů, jež nám návštěvníci poskytnou. Tyto osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat, směňovat ani je jiným způsobem sdělovat jakékoli jiné osobě mimo společnost PEMANOBRA GROUP s.r.o., její přidružené společnosti a naše dodavatele služeb (avšak v tomto případě budou sdělovány pouze informace nezbytné k poskytování předmětných služeb), pokud jejich sdělení nebude vyžadováno ze zákona nebo pokud se v dobré víře nebudeme domnívat, že se návštěvník dopustil porušení těchto pravidel nebo federálních, státních či místních právních předpisů. Mějte však, prosím, na paměti, že zprávy, jež zašlete prostřednictvím sítě Internet, mohou být přístupné třetím osobám, a proto neposílejte elektronickou poštou žádné informace, které si přejete zachovat v důvěrnosti. Dále upozorňujeme na to, že shromažďujeme určité informace o využití našich stránek, jako je např. počet a frekvence připojení návštěvníků na určité části stránky. Tyto údaje jsou používány pouze v souhrnné podobě a neobsahují žádné osobní údaje o návštěvnících. Pokud návštěvníci užívají naše stránky, souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a s jejich dalším použitím, jak bylo popsáno výše. Další údaje poskytované návštěvníky Pokud nám návštěvníci prostřednictvím komunikačních prvků na našich stránkách poskytnou jiné informace, než jsou jejich osobní údaje, např. návrhy a podněty týkající se našich stránek, našich výrobků, služeb či reklamy, nebo jakékoli další informace, stávají se takové informace naším majetkem a můžeme je používat, reprodukovat, upravovat, distribuovat a sdělovat třetím osobám jakýmkoliv námi zvoleným způsobem, aniž bychom byli povinni platit dotyčnému návštěvníkovi jakoukoli náhradu.

VÝHRADY

NÁVŠTĚVNÍK UŽÍVÁ TYTO STRÁNKY NA VLASTNÍ RIZIKO. TYTO STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY VE SVÉ SKUTEČNÉ DOSTUPNÉ PODOBĚ (NA BÁZI "AS IS" A "AS AVAILABLE"). VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI OMEZIT NEBO UKONČIT PŘÍSTUP NÁVŠTĚVNÍKA NA NAŠE STRÁNKY NEBO K JAKÉMUKOLI JEJÍMU PRVKU NEBO ČÁSTI. SPOLEČNOST PEMANOBRA GROUP s.r.o. SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK, ŽE MATERIÁL UVEDENÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE NEZÁVADNÝ, ŽE PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÝ A BEZ ZÁVAD, ŽE STRÁNKY BUDOU BEZPEČNÉ, NEBO ŽE INFORMACE NA NICH UVEDENÉ BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ ČI AKTUÁLNÍ. POKUD SI NÁVŠTĚVNÍK POŘÍDÍ KOPII JAKÉHOKOLI MATERIÁLU Z TĚCHTO STRÁNEK, ČINÍ TAK DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. NESE VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT V DŮSLEDKU POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, JEŽ NÁVŠTĚVNÍK ZÍSKÁ V ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ PODOBĚ OD SPOLEČNOSTI PEMANOBRA GROUP s.r.o. NEBO Z NAŠÍ STRÁNKY, NEVEDOU KE VZNIKU ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NÁVŠTĚVNÍK V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE SPOLEČNOST PEMANOBRA GROUP s.r.o. ANI ŽÁDNÁ Z JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ČI TŘETÍ OSOBY, KTERÉ POSKYTUJÍ OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NEODPOVÍDAJÍ ZA NÁHRADU JAKÝCHKOLIV PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁSLEDNÝCH, TRESTAJÍCÍCH ANI JINÝCH ŠKOD VZTAHUJÍCÍCH SE K TOMU ČI VZNIKLÝCH TÍM, ŽE NÁVŠTĚVNÍK UŽÍVÁ NEBO NEMŮŽE UŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO JAKOUKOLI JINOU STRÁNKU, K NÍŽ ZÍSKAL PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU Z TĚCHTO STRÁNEK NEBO TÍM, ŽE UČINÍME ÚKON ČI OPOMENEME UČINIT ÚKON NÁSLEDKEM ZPRÁV, KTERÉ NÁM NÁVŠTĚVNÍK ZAŠLE ELEKTRONICKOU POŠTOU. VÝŠE UVEDENÉ ZAHRNUJE ŠKODY ZA CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, PORUCHY, ZPOŽDĚNÍ, POČÍTAČOVÉ VIRY, ZTRÁTU ZISKU NEBO ZTRÁTU DAT NÁVŠTĚVNÍKA, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K PŘENOSŮM A DATŮM NÁVŠTĚVNÍKA A JEJICH ZMĚNY, JAKOŽ I ZA DALŠÍ HMOTNÉ ČI NEHMOTNÉ ZTRÁTY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY UPLATŇOVÁN NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINAK, A TO DOKONCE I V PŘÍPADĚ, KDY JSME SE MY NEBO NAŠI ZÁSTUPCI DOPUSTILI NEDBALOSTI NEBO JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU UVEDENÝCH ŠKOD.

ODPOVĚDNOST NÁVŠTĚVNÍKA

POKUD NÁVŠTĚVNÍK ZPŮSOBÍ JAKOUKOLI TECHNICKOU PORUCHU STRÁNEK NEBO SYSTÉMŮ, KTERÉ PŘENÁŠEJÍ STRÁNKY K TOMUTO NÁVŠTĚVNÍKOVI NEBO JINÝM OSOBÁM, NÁVŠTĚVNÍK ODPOVÍDÁ ZA VEŠKERÉ ZÁVAZKY, NÁKLADY A VÝDAJE (VČETNĚ VÝDAJŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ) VZNIKLÉ V DŮSLEDKU TAKOVÉ PORUCHY.

Práva k nehmotným statkům ostatních subjektů

Respektujeme práva k nehmotným statkům ostatních a požadujeme, aby návštěvníci našich stránek činili totéž. Pokud se domníváte, že došlo k pořízení kopie Vašeho díla způsobem představujícím porušení práv k duševnímu vlastnictví, kontaktujte našeho zástupce pro otázky práv k nehmotným statkům na adrese:

PEMANOBRA GROUP s.r.o.

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Česká republika

email: info@pemanobra-group.cz

Jurisdikce

Společnost PEMANOBRA GROUP s.r.o. má sídlo v Praze v České republice a rovněž tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla, jakož i užívání stránek, se řídí právními předpisy České republiky a návštěvníci stránek se neodvolatelně podřizují jurisdikci soudů v České republice v souvislosti s jakýmkoli řízením o vymáhání těchto podmínek. Jsme si vědomi, že k našim stránkám můžete získat přístup z kterékoli země světa a že tomuto přístupu nemůžeme nijak zabránit. Tyto stránky byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům právních předpisů České republiky. Přidružené společnosti PEMANOBRA GROUP s.r.o. provozují svou obchodní činnost v České republice, přičemž se vždy řídí právními předpisy ČR. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy ČR příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny a žádáme jej, aby je nadále nepoužíval.

Změny těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli provádět změny těchto podmínek tak, že na našich stránkách zveřejníme jejich upravenou verzi. Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto podmínek. Pokud budete po provedení jakýchkoli změn těchto podmínek nadále používat naše stránky, znamená to, že změny přijímáte.

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek...